Month: October 2023

泰國巴提雅之旅

泰國巴提雅之旅

小田好耐無出post,因為眞係掛住攪活動忽略左個blog!最近會員參加我地泰國 party, 好開心好興奮!同時間香港菜泰菜一齊食!至高享受。。。下一次係日本定係越南,就要會員俾意見喇