Staycation

Staycation FOR Stayfucking

最近香港人成日將 Staycation 掛係咀邊,其實好架,而家去親邊度玩,都話要隔離 14 日,玩完返到香港又話要隔離 14 日,前後要成 28 日,不如係香港 Staycation 好過啦,而家啲酒店真係超抵,又送呢樣又送個樣,真係抵到爛,五星級酒店三星級價錢,睇下而家幾多情侶一對一對咁排長龍去 check-in 扑野,真係唔怪得啲時鍾酒店要嗌晒救命。我哋更加唔洗講啦,廿年前已經 Staycation,幾乎個個星期都租酒店扑野,直程係 Stayfucking。有前輩講起,其實 Staycation 以前沙士時期都有,不過個時叫留港消費,冇而家叫得咁有 taste,沙士期間,唔係香港人去唔到旅行,而係好多地方都歧視香港人,與其畀人歧視,不如留港消費算罷啦。廿年後嘅今日,玩慣嘆慣豪慣嘅香港人又點會甘心寂寞呢,一於齊齊 Staycation FOR Stayfucking,齊齊扑野到天光。